അപസ്മാരം പ്രധാന കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും

0

നമ്മൾ വളരെ ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപസ്മാരം. പൊതുവേ അപസ്മാരം മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പലരിലും വളരെ ഭീകരമായി തന്നെ അപസ്മാരം കാണാം. അപസ്മാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാനസികമായും ശാരീരികമായും സംഘർഷം അനുഭവികുന്നത് കാണാം. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ഈ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്.

അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. പൊതുവേ കുട്ടികളിലാണ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുക. മുതിർന്നവരിലും അപസ്മാരം കാണാറുണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ രോഗാവസ്ഥയാണ് അപസ്മാരം. ജനിതക രോഗമാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കാരണം അപസ്മാരം ഉണ്ടായേക്കാം. അപസ്മാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചികിത്സിച്ചു പൂർണ്ണമായി മാറ്റുക ശ്രമകരമാണ്.

നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അപസ്മാരം ഉണ്ടായേക്കാം. ചില ട്യൂമർ രോഗികൾക്ക് അപസ്മാരം കാണാറുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പൂർണമായ പിന്തുണ രോഗിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത്. പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ആവാം. മനസ്സിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കാരണം വരുന്ന ഈ അവസ്ഥ വളരെ സങ്കീർണമാണ്. 70 ശതമാനം പേരുടെ രോഗലക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.